Raport bieżący nr 3/2021


Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

12.02.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. otrzymał oświadczenie Pani Barbary Piontek o rezygnacji z dniem 28 lutego 2021 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Rezygnacja Pani Barbary Piontek jest związana z objęciem przez nią od 1 marca 2021 r. funkcji Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących