Raport bieżący nr 5/2021


Wyniki testów na utratę wartości

23.02.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 23 lutego 2021 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej TAURON na 31 grudnia 2020 r.

Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie i OZE, na które mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:
- wzrost cen uprawnień do emisji CO2 wynikający ze zmiany charakteru rynku, reformy systemu EU ETS, jak również polityki klimatycznej Unii Europejskiej silnie ukierunkowanej na przyspieszenie tempa dekarbonizacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy,
- wzrost udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Polsce powodujący obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych,
- prognozowany spadek marż rynkowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej będący skutkiem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych, bardziej efektywnych źródeł konwencjonalnych w krajowym miksie energetycznym,
- zmniejszone prognozowane zapotrzebowanie na węgiel energetyczny będące skutkiem postępującej dekarbonizacji w Europie i ograniczenia okresu funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w związku z dostosowaniem do polityki energetycznej Polski.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok 2020 przeprowadzone analizy wykazały:
- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 2 563 mln zł,
- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmencie Wydobycie w wysokości 380 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosi 2 943 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 2 384 mln zł.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok 2020 przeprowadzone analizy wykazały:
- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w TAURON Wytwarzanie S.A. w wysokości 194 mln zł,
- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w TAURON Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 376 mln zł,
- zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz TAURON Wydobycie S.A. w wysokości 312 mln zł,
- zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 236 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów udziałów i akcji oraz obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego wynosi 1 118 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 1 118 mln zł.

Wartość powyższych odpisów i obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za 2020 rok.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących