Raport bieżący nr 6/2021


Powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

24.02.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z 19 lutego 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Markowi Wadowskiemu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 1 marca 2021 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu Emitenta.

Równocześnie Emitent informuje, że we wskazanym wyżej okresie Pan Marek Wadowski będzie pełnił także dotychczasową funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących