Raport bieżący nr 5/2021 K


Wyniki testów na utratę wartości – uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

26.02.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) uzupełnia niniejszym raport bieżący nr 5/2021 z 23 lutego 2021 r. poprzez uwzględnienie zasadności obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 236 mln zł w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020. We wskazanym wyżej raporcie czynnik ten uwzględniony był wyłącznie w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta.

Uwzględnienie powyższego czynnika w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 przekłada się na:
- łączną wartość utworzonych odpisów w wysokości 3 179 mln zł (było: 2 943 mln zł),
- łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto w wysokości 2 620 mln zł (było: 2 384 mln zł).

W pozostałym zakresie treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących