Raport bieżący nr 10/2021


Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa

26.03.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 z 1 października 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 26 marca 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).

Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. Oprócz Emitenta są to: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A. (łącznie z Emitentem „Wspólnicy”). Spółka PGE EJ 1 sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent sprzedaje Skarbowi Państwa 532 523 udziały PGE EJ 1 sp. z o.o. stanowiące 10 proc. kapitału zakładowego oraz reprezentujące 10 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników PGE EJ 1 sp. z o.o. Po zamknięciu transakcji Emitent nie będzie posiadał udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

Cena sprzedaży za 100 proc. udziałów wynosi 531 362 000 zł, z czego na Emitenta przypada 53 136 200 zł. Płatność za udziały w PGE EJ 1 sp. z o.o. nastąpi nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ 1 sp. z o.o. zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. W ocenie Emitenta ewentualna korekta ceny nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę sprzedaży.

Ponadto Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 sp. z o.o. aneks do porozumienia z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 r. O przebiegu sporu Emitent informował w raportach okresowych.

Sprzedaż udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. stanowi realizację jednego z kierunków strategicznych ogłoszonych przez Emitenta 27 maja 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących