Raport bieżący nr 11/2021


Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2020 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego

29.03.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 29 marca 2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”) pokrycie straty w wysokości 3 589 655 351,89 zł za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego.

Zarząd Emitenta nie będzie także rekomendował ZWZ wypłaty dywidendy w 2021 r. z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących