Raport bieżący nr 17/2021


Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

13.05.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 13 maja 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Marka Wadowskiego z członkostwa w Zarządzie Emitenta, a tym samym z pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Finansów Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących