Raport bieżący nr 19/2021


Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

24.05.2021

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych 24 maja 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) oraz treść Uchwały nr 13, która nie została podjęta przez ZWZ wraz z wynikami głosowań.

Emitent informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Rachwał - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących