Raport bieżący nr 20/2021


Powołanie Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

24.05.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że obradujące 24 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta VI wspólnej kadencji Pana Stanisława Borkowskiego i Pana Leszka Koziorowskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.


Stanisław Borkowski

Absolwent Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu oraz absolwent Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto absolwent Wydziału Medycyny na Uniwersytecie w Oslo.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze ubezpieczeniowym, zajmując w latach 2001-2015 stanowiska dyrektora departamentu ubezpieczeń zdrowotnych oraz członka zarządu w firmach ubezpieczeniowych, w tym m.in. w PZU S.A., Allianz Bank Polska S.A., Credit Agricole Ubezpieczenia. W latach 2015-2017 był partnerem w Mangograss Sp. z o.o. odpowiedzialnym za doradztwo i inwestycje. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. i Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. w latach 2016-2017.

Obecnie od 2017 r. jest Prezesem Zarządu Colbird Sp. z o.o., a od 2020 r. pełni obowiązki dyrektora finansowego w Voico Inc. w Laval (Kanada).

Był członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych, gdzie pełnił funkcje przewodniczącego rady nadzorczej, jak również przewodniczącego komitetów audytu. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej, a zarazem Przewodniczącym Komitetu Audytu UNUM Polska S.A., jak również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Izbie Handlowej Polsko-Kanadyjskiej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.


Leszek Koziorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1994-1999 w Komisji Papierów Wartościowych, początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, później jako radca Przewodniczącego KPW.

W czasie pracy w KPW pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych.

Obecnie w GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p., gdzie stworzył i zarządza działem prawa rynku kapitałowego - zatrudniony od 1999 roku, od 2002 roku wspólnik.
Pełnił funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od 2015 roku zasiada w Komitecie Ładu Korporacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie współtworzył Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 i najnowsze: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pełnił funkcje przewodniczącego i członka Rad Nadzorczych w wielu spółkach akcyjnych prywatnych i publicznych, np. IGLOTEX S.A. (przewodniczący RN), ESALIENS TFI S.A. (przewodniczący RN), Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A., TETA S.A. (przewodniczący RN), TAURON Polska Energia S.A. (w latach 2010-2017).

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Rachwał - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących