Raport bieżący nr 21/2021


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 24 maja 2021 r.

25.05.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 maja 2021 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 50,74% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,88% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,50% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 80 000 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,70% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 4,56% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2021 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Rachwał - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących