Raport bieżący nr 22/2021


Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

07.06.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z 24 maja 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 7 czerwca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z dnia 7 czerwca 2021 r. o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Statut”) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2021 r.
Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Rachwał - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących