Raport bieżący nr 23/2021


Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.

14.06.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z 7 czerwca 2021 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Statut”), TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 14 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 24 maja 2021 r. i wpisane przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących