Raport bieżący nr 24/2021


Wygaśnięcie umowy o współpracy w zakresie realizacji projektów morskich farm wiatrowych

29.06.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2020 z 29 grudnia 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 29 czerwca 2021 r. przekazał do OW OFFSHORE S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania („OW OFFSHORE”) oświadczenie o wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy zawartej pomiędzy Emitentem i OW OFFSHORE dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim („Umowa”) i tym samym wygaśnięciu Umowy.

W ocenie Emitenta, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od którejkolwiek ze stron, w szczególności w konsekwencji zmiany otoczenia regulacyjnego i wejścia w życie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zaistniał stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożliwości wykonania zobowiązań zaciągniętych w Umowie.

Jednocześnie Emitent informuje, że swoje zaangażowanie w projekty morskich farm wiatrowych, które wynika z ogłoszonej 27 maja 2019 r. aktualizacji kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, będzie realizowane dzięki rozważanej przyszłej strategicznej współpracy ze spółkami: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Enea S.A. Podmioty te podpisały z Emitentem list intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego („List intencyjny”). O podpisaniu Listu intencyjnego Emitent informował w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących