Raport bieżący nr 29/2021


Aktualizacja informacji w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

27.07.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z 19 lipca 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. przyjął oświadczenie Pana Pawła Strączyńskiego o zmianie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta w ten sposób, że rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nastąpi z upływem dnia 4 sierpnia 2021 r.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Krzysztof Przychodaj - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących