Raport bieżący nr 30/2021


Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

02.08.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 2 sierpnia 2021 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Emitentem, TAURON Wytwarzanie S.A. (podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta), Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”) i PGNiG TERMIKA S.A. (podmiot wchodzący w skład Grupy PGNiG) dotyczący potencjalnej transakcji zbycia przez Grupę Emitenta na rzecz Grupy PGNiG zaangażowania kapitałowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. („ECSW”) oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych ECSW przez Emitenta (dalej „Potencjalna transakcja”).

List intencyjny, o którym mowa powyżej nie pociąga za sobą zobowiązania stron do zawarcia Potencjalnej transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu Potencjalnej transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych.

Ewentualna sprzedaż akcji ECSW wpisuje się w kierunki strategiczne ogłoszone przez Emitenta 27 maja 2019 r.

Grupa Emitenta i Grupa PGNiG posiadają po 50 proc. akcji ECSW i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu ECSW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Piotr Dziubałtowski - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących