Raport bieżący nr 33/2021


Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.

09.08.2021

TAURON Polska Energia S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do wiadomości publicznej 15 września 2021 r.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2021 z 19 stycznia 2021 r. pierwotna data publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. była ustalona na 18 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących