Raport bieżący nr 34/2021


Rozpoczęcie działań zmierzających do odkupu udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON od funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju

25.08.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 25 sierpnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu działań, w tym o zainicjowaniu negocjacji, zmierzających do odkupu od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz PFR Inwestycje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”), łącznie 176 000 udziałów reprezentujących 14,12 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („Transakcja”).

Pozostałe udziały w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON („NJGT”) należą do Emitenta. NJGT jest spółką, która eksploatuje blok o mocy 910 MW w Jaworznie.

Zamiar Emitenta dotyczący odkupienia udziałów w NJGT jest powiązany w szczególności z przygotowaniem się przez Grupę TAURON do implementacji planowanych zmian strukturalnych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, które zostały zaprezentowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Koncepcja ta zakłada wydzielenie z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych oraz integrację tych aktywów w ramach jednego podmiotu, tj. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Emitent podkreśla, że zawarcie potencjalnej Transakcji uzależnione jest od pozytywnego wyniku negocjacji.

O podpisaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR w spółkę realizującą projekt budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie Emitent informował w raportach bieżących nr 11/2018 z 28 marca 2018 r. oraz nr 24/2018 z 26 lipca 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących