Ostrzeżenie

Informacja o zużyciu prądu: swoje zużycie sprawdzisz w serwisie Mój TAURON. Zaloguj się i wejdź w zakładkę "Faktury i płatności", a następnie wybierz "Faktury archiwalne". Pobierz fakturę za wybrany okres, znajdziesz w niej informację o zużyciu prądu. Zużycie sprawdzisz też w aplikacji mobilnej Mój TAURON w zakładce "Faktury".

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 35/2021


Istotne zdarzenie o charakterze niepieniężnym wpływające na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2021 r.

26.08.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 26 sierpnia 2021 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r.

Analizy, o których mowa powyżej, wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie Wytwarzanie oraz Wydobycie, na które mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki:
- wzrost cen uprawnień do emisji CO2 wynikający z zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej silnie ukierunkowanej na przyspieszenie tempa dekarbonizacji oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy,
- zmiana miksu energetycznego w Polsce w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych powodująca obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w szczególności w elektrowniach węglowych,
- prognozowany spadek marż rynkowych w perspektywie średnio- i długoterminowej będący skutkiem wzrostu kosztów zmiennych produkcji w źródłach konwencjonalnych wynikający głównie ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych źródeł opalanych gazem ziemnym,
- zmniejszone prognozowane zapotrzebowanie na węgiel energetyczny będące skutkiem postępującej dekarbonizacji w Europie.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2021 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 924 mln zł, w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 14 mln zł oraz w ramach segmentu Wydobycie w wysokości 185 mln zł. W konsekwencji Emitent szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 944 mln zł.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2021 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. w wysokości 748 mln zł. W konsekwencji Emitent szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto o 748 mln zł.

Ujęcie powyższych odpisów nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących