Ostrzeżenie

Informacja o zużyciu prądu: swoje zużycie sprawdzisz w serwisie Mój TAURON. Zaloguj się i wejdź w zakładkę "Faktury i płatności", a następnie wybierz "Faktury archiwalne". Pobierz fakturę za wybrany okres, znajdziesz w niej informację o zużyciu prądu. Zużycie sprawdzisz też w aplikacji mobilnej Mój TAURON w zakładce "Faktury".

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 36/2021


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2021 r. i II kwartał 2021 r.

01.09.2021

TAURON Polska Energia S.A. ( „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”) za I półrocze 2021 r. i II kwartał 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I półrocze 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 11 866 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
2 919 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 519 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 167 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 008 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 237 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (45) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 731 mln zł
Zysk brutto: 597 mln zł
Zysk netto: 382 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 287 mln zł
Dług netto na 30 czerwca 2021 r.: 9 733 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2021 r.: 2,06x

(b) II kwartał 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 5 422 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
1 183 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 777 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 83 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 322 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 2 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (32) mln zł

EBIT (strata operacyjna): (482) mln zł
Strata brutto: (501) mln zł
Strata netto: (469) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 648 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I półrocze 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 26,76 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 25,94 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,73 TWh, w tym z OZE: 0,89 TWh
Produkcja ciepła: 7,22 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 16,63 TWh
Produkcja węgla handlowego 2,70 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 2,35 mln ton

(b) II kwartał 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,97 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,58 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,51 TWh, w tym z OZE: 0,40 TWh
Produkcja ciepła: 2,07 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,86 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,26 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,11 mln ton

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2021 r.:

a) utworzenie w II kwartale 2021 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 924 mln zł, w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 14 mln zł oraz w ramach segmentu Wydobycie w wysokości 185 mln zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego brutto Grupy o 1 123 mln zł (brak wpływu na EBITDA). O wynikach analiz przeprowadzonych w ramach testów na utratę wartości aktywów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2021 z 26 sierpnia 2021 r.,

b) ujęcie w II kwartale 2021 r. przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych głównie od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2021 r. o 122 mln zł (brak wpływu na EBITDA).

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na 15 września 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących