Raport bieżący nr 37/2021


Informacja dotycząca generalnego wykonawcy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

08.09.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że spółka RAFAKO S.A., będąca jednym z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., które realizuje prace wykonawcze związane z blokiem o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”), przekazała Emitentowi oświadczenie, że warunkiem zapewnienia sprawnej kontynuacji prac na Bloku jest kapitałowe zaangażowania Emitenta w spółkę RAFAKO S.A.

Biorąc powyższe pod uwagę, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, Emitent nie jest w stanie określić sposobu realizacji przez Konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. umowy zawartej 17 kwietnia 2014 r. na budowę Bloku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r.

W konsekwencji przekazany wcześniej harmonogram prac prowadzonych na Bloku, który zakładał termin ponownej synchronizacji Bloku z siecią w dniu 25 lutego 2022 r. może okazać się nieaktualny. O terminie synchronizacji Bloku, o której mowa powyżej, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2021 z 2 sierpnia 2021 r.

Emitent wskazuje, że nie podejmował żadnych decyzji ani działań zmierzających do nabycia pakietu akcji RAFAKO S.A., w tym nie prowadził z RAFAKO S.A. negocjacji w przedmiotowej sprawie.

Emitent podkreśla, że podejmuje aktywne działania mające na celu przywrócenie pracy Bloku w najkrótszym możliwym terminie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących