Raport bieżący nr 38/2021


Stanowisko Zarządu TAURON Polska Energia S.A. dotyczące wezwania w sprawie bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

08.09.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 8 września 2021 r. spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON S.A. („NJGT”, spółka zależna od Emitenta) otrzymała od spółki RAFAKO S.A. („Wykonawca”), która jest jednym z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. realizującego prace wykonawcze związane z blokiem o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”) wezwanie do niezwłocznego wyjaśnienia przyczyn zdarzeń pożarowych, które miały miejsce na Bloku odpowiednio 7 stycznia 2021 r. i 11 czerwca 2021 r.

Wykonawca oświadczył, że zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na Bloku do czasu uzyskania od NJGT informacji o braku zagrożenia dla życia i zdrowia personelu. Wykonawca wzywa również do wyjaśnienia przyczyn dotyczących zaistniałych zdarzeń pożarowych do 15 września 2021 r. pod rygorem odstąpienia od umowy zawartej 17 kwietnia 2014 r. na budowę Bloku („Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r.

Emitent informuje, że NJGT powołało wspólnie z Wykonawcą komisję awaryjną w celu wyjaśnienia przyczyn dotyczących zaistniałego zdarzenia pożarowego 11 czerwca 2021 r., która na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego nie zakończyła prac i nie sformułowała końcowych wniosków w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Emitenta oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wszelkie działania podejmowane przez spółkę NJGT w ramach realizacji inwestycji i eksploatacji Bloku, w tym związane ze zdarzeniami, które miały miejsce na Bloku 7 stycznia 2021 r. oraz 11 czerwca 2021 r., były i są zgodne z najwyższymi standardami oraz przepisami prawa, w tym regulacjami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także z dokumentacją eksploatacyjną opracowaną przez Wykonawcę Bloku w ramach Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Piotr Dziubałtowski - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących