Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 39/2021


Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży akcji w spółce TAURON Wydobycie S.A.

15.09.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 15 września 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji w spółce TAURON Wydobycie S.A. („Transakcja”).

Strony, tj. Emitent i Skarb Państwa zgodnie oświadczyły, że podejmą wszelkie działania niezbędne do przygotowania i dokonania Transakcji oraz będą w dobrej wierze prowadzić rozmowy, negocjacje i podejmować czynności związane z Transakcją, w tym podejmą działania związane z wyborem doradcy do spraw wyceny TAURON Wydobycie S.A.

Przedmiotowy list intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania do dokonania Transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu Transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych.

Termin obowiązywania listu intencyjnego, o którym mowa powyżej, nie został określony.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Michałowski - p.o. Prezesa Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących