Raport bieżący nr 42/2021


Podpisanie umowy kredytu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

29.10.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 29 października 2021 r. zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Bank”) umowę kredytu na kwotę 2 800 mln zł („Umowa”), z której środki będą przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta związanych z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucji energii elektrycznej zaplanowanych na lata 2022-2026.

Zgodnie z Umową Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu trzech lat od daty zawarcia Umowy. Spłata kredytu nastąpi w terminie do osiemnastu lat od daty wypłaty środków.

W zależności od decyzji Emitenta, oprocentowanie będzie oparte o stałą stopę procentową lub zmienną stopę procentową (powiększoną o marżę Banku) i będzie ustalane na dzień ciągnienia środków.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Dzięki zawartej Umowie Emitent pozyska kolejne długoterminowe źródło finansowania udzielone przez Bank, które wzmocni stabilność finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących