Raport bieżący nr 43/2021


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

04.11.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 z 2 sierpnia 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 3 listopada 2021 r. został powiadomiony przez spółkę Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) o zadeklarowanym przez spółkę RAFAKO S.A. (realizującej prace na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie) nowym terminie ponownej synchronizacji z siecią bloku 910 MW w Jaworznie („Blok”), która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. (przesunięcie z 25 lutego 2022 r.).

W związku z powyższym Emitent dokonał ponownego oszacowania skutków finansowych postoju Bloku, w którym uwzględnił bieżącą sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz najnowsze prognozy cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych. Wynika z niego, że w okresie postoju Bloku, tj. od 11 czerwca 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r. marża pierwszego stopnia generowana przez Blok będzie niższa o ok. 390 mln zł.

Emitent zwraca uwagę, że nowy termin ponownej synchronizacji Bloku z siecią został wskazany w protokole z mediacji z dnia 3 listopada 2021 r. prowadzonej przy udziale Mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie spotkania mediacyjnego, o którym mowa powyżej strony, tj. NJGT, RAFAKO S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez RAFAKO S.A.) parafowały projekt ugody („Ugoda”).

Projekt Ugody obejmuje również planowane powierzenie RAFAKO S.A. dodatkowych świadczeń, korzystnych dla NJGT, których efektem będzie między innymi obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji Bloku.

Dodatkowo strony, tj. NJGT i RAFAKO S.A. przewidują, że w sytuacji, gdy RAFAKO S.A. terminowo wykona wszystkie obowiązki, które będzie zobowiązane wykonać w terminie do 30 października 2022 r., tj. do projektowanego w Ugodzie terminu zakończenia okresu przejściowego, NJGT nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu kar umownych za niedochowanie aktualnie obowiązującego terminu zakończenia okresu przejściowego.

Emitent podkreśla, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie nastąpiło zawarcie Ugody, a jej wejście w życie będzie zależne m.in. od: przedłożenia przez RAFAKO S.A. przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie umowy oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki.

Ponadto w przypadku zawarcia Ugody zostanie ona skierowana do właściwego sądu powszechnego wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd, Ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej.

Projekt Ugody zostanie skierowany do akceptacji przez organy korporacyjne Grupy Emitenta. W związku z tym Emitent nie wyklucza konieczności modyfikacji postanowień projektu Ugody. O podpisaniu Ugody Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Michałowski - p.o. Prezesa Zarządu
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących