Raport bieżący nr 46/2021


Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

18.11.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 18 listopada 2021 r. otrzymał oświadczenie Pana Andrzeja Kani o rezygnacji z dniem 18 listopada 2021 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. i tym samym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Andrzej Kania nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Michałowski - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących