Raport bieżący nr 47/2021


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody i aneksów do umowy

02.12.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum”, „Umowa”) na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”) oraz raportu bieżącego nr 43/2021 z 4 listopada 2021 r. w sprawie terminu synchronizacji Bloku z siecią, TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”, spółka zależna od Emitenta), spółka E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez RAFAKO S.A.) i Konsorcjum 2 grudnia 2021 r. podpisali ugodę („Ugoda”) przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, która reguluje w szczególności następujące kwestie:

1. Potwierdzony został termin synchronizacji Bloku z siecią, która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. („Synchronizacja Bloku”).

2. Konsorcjum wykona dodatkowe świadczenia i prace korzystne dla NJGT, których efektem będzie między innymi obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji Bloku.

3. NJGT zobowiązuje się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia Ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako S.A. należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG S.A. w restrukturyzacji przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez Konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie do realizacji do 30 października 2022 r., co zostanie potwierdzone podpisaniem tzw. protokołu zakończenia okresu przejściowego do 15 listopada 2022 r. („Protokół”). Grupa Emitenta nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki RAFAKO S.A. i wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną transakcją, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 40/2021 z 6 października 2021 r.

4. Strony, tj. NJGT i Konsorcjum zobowiązują się, pod warunkiem podpisania Protokołu do 15 listopada 2022 r., do niedochodzenia wobec siebie wszelkich innych roszczeń powstałych lub mogących powstać z tytułu zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia Ugody, z wyłączeniem wynagrodzenia Konsorcjum za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia Ugody, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Strony, tj. NJGT i Konsorcjum ustaliły wprowadzenie do Umowy dodatkowych kar umownych, które będą naliczane względem Konsorcjum w przypadku zwłoki w odniesieniu do terminu Synchronizacji Bloku w wysokości 0,02% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki oraz zwłoki w odniesieniu do terminu zakończenia wybranych testów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. („Testy PSE”), tj. do 23 września 2022 r. w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki. Spółka NJGT będzie uprawniona do naliczenia wymienionych powyżej kar umownych najwcześniej pierwszego dnia po upływie 45 dni od upływu daty Synchronizacji Bloku lub Testów PSE. W takim przypadku spółka NJGT będzie uprawniona do naliczenia kary umownej od pierwszego dnia zwłoki.

6. Spółce NJGT zostanie udzielona 12 miesięczna gwarancja na elementy nowe i elementy naprawione w trakcie bieżącego postoju.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu Synchronizacji Bloku z winy Konsorcjum przekraczającej 60 dni spółka NJGT w terminie od 31 marca 2023 r. będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy oraz wstąpienia w prawa i obowiązki Konsorcjum wynikające z umów z kluczowymi podwykonawcami.

8. Ustalono, że na tym etapie brak jest możliwości przesądzenia o odpowiedzialności za zaistnienie awarii Bloku z 11 czerwca 2021 r. oraz za wady zdiagnozowane w okresie postoju Bloku.

Dodatkowo strony, tj. NJGT i Konsorcjum ustaliły, że NJGT nabędzie licencję do dokumentacji warsztatowej kotła, a także uzgodniony został sposób podziału kosztów naprawy Bloku.

W związku z zawarciem Ugody spółka NJGT i Konsorcjum zawarły 2 grudnia 2021 r. aneksy do Umowy („Aneks”), które w sposób szczegółowy regulują mediacyjne uzgodnienia Stron.

Za wykonanie dodatkowych świadczeń i prac, nabycie licencji do dokumentacji warsztatowej kotła, naprawę Bloku zostało ustalone wynagrodzenie w łącznej wysokości 91 mln zł.

Ponadto spółka NJGT zobowiązała się warunkowo do powierzenia Konsorcjum wykonania innych prac zwiększających efektywność pracy Bloku, jeśli Konsorcjum wykona w terminie Synchronizację Bloku oraz przedstawi oświadczenie instytucji finansowych zabezpieczających realizację Umowy zawierające zgodę na uruchomienie dodatkowego finansowania RAFAKO S.A. Wartość prac, o których mowa powyżej została ustalona na kwotę 23 mln zł.

Wejście w życie Ugody i Aneksów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są: uzyskanie przez strony zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody i Aneksów oraz zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do Umowy, a także dostarczenie do NJGT przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie Umowy oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki.

NJGT i Konsorcjum ustaliły także, że zawarta przed mediatorem Ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu powszechnego wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących