Raport bieżący nr 49/2021


Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

20.12.2021

W nawiązaniu do:
- raportu bieżącego nr 7/2015 z 19 marca 2015 r. w sprawie wypowiedzenia umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę zależną,
- raportu bieżącego nr 6/2020 z 6 marca 2020 r. w sprawie wydania wyroku wstępnego i częściowego, wydanego dnia 6 marca 2020 roku w postępowaniu wytoczonym w 2015 r. przeciwko spółce Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „PKH”) przez Talia sp. z o.o.,
oraz raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w formie wyroku wyżej wskazanego wyroku częściowego i wstępnego,

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w wyniku łącznego rozpoznania w dniu 29 listopada 2021 r. apelacji PKH od wyżej wskazanych wyroków, Sąd Apelacyjny w Gdańsku („Sąd Apelacyjny”) w dniu 20 grudnia 2021 r. ogłosił wyrok, w którym oddalił apelacje PKH.

Wyrok Sądu Apelacyjnego, a w konsekwencji wskazane wyżej wyrok wstępny i częściowy oraz wyrok uzupełniający są prawomocne, jednakże istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej.

Wyroki te nie zasądzają od PKH żadnego odszkodowania na rzecz powoda, tj. Talia sp. z o.o.
PKH nie zgadza się w całości z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego, a także rozstrzygnięciami Sądu I instancji.

PKH niezwłocznie wystąpi do Sądu Apelacyjnego o doręczenie wyroku Sądu II Instancji wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przystąpi do jego analizy celem możliwie szybkiego zaskarżenia i podjęcia wszelkich innych przysługujących jej środków prawnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących