Raport bieżący nr 52/2021


Zawarcie ugody przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A.

31.12.2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2019 z 2 maja 2019 r., nr 29/2019 z 8 sierpnia 2019 r., nr 59/2019 z 20 grudnia 2019 r., nr 43/2020 z 22 września 2020 r., nr 48/2020 z 19 października 2020 r., dotyczących sporu spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”) ze spółką Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”), TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość, iż spółki ECSW oraz Abener Energia („Strony”) podpisały w dniu 31 grudnia 2021 r. ugodę („Ugoda”) celem określenia zasad, na jakich ECSW oraz Abener Energia dokonają wzajemnych rozliczeń wynikających z wszelkich sporów sądowych i arbitrażowych toczących się pomiędzy Stronami i wynikających z kontraktu zawartego 26 czerwca 2012 r. pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. („Kontrakt”). Na podstawie Ugody:

1. ECSW zobowiązuje się zapłacić na rzecz Abener Energia kwotę 92 768 963,70 euro brutto na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. („Wyrok Sądu Arbitrażowego") i innych rozliczeń;

2. Wraz z wejściem w życie warunków przewidzianych w Ugodzie Strony zobowiązują się umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdzają brak jakichkolwiek dalszych lub przyszłych roszczeń wynikających z Kontraktu.

Wejście w życie Ugody zostało opatrzone warunkami rozwiązującymi, polegającymi na tym, że Abener Energia jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów umożliwiających wykonanie Ugody w terminie do 28 lutego 2022 r., w tym dokumentów opatrzonych w apostille potwierdzających zgodę zastawników (których zastawy obciążają wierzytelności należne Abener Energia na podstawie Wyroku Sądu Arbitrażowego) na zawarcie Ugody. ECSW jest zobowiązana do przedstawienia uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej zawarcie Ugody do dnia 11 stycznia 2022 r.

Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Michałowski - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących