Raport bieżący nr 3/2022


Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2022 roku

28.01.2022

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 – 30 marca 2022 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 – 30 marca 2022 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2021 – 30 marca 2022 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 25 maja 2022 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 7 września 2022 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 23 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
- na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r.,
- na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Michałowski - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących