Raport bieżący nr 10/2022


Powołanie Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

08.04.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 8 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 11 kwietnia 2022 r. Pana Pawła Szczeszka do składu Zarządu Emitenta na VI wspólną kadencję i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Od 30 czerwca 2020 r. do 10 kwietnia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A. W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r. był Prezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

W latach 2017-2018 sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., a w latach 2016-2017 był Prezesem Zarządu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej PEC S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

Pan Paweł Szczeszek zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Jelcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Geotermia Podhalańska S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Uwzględniając złożoną z upływem dnia 10 kwietnia 2022 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ENEA S.A., Pan Paweł Szczeszek z dniem powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Szczeszek oświadczył również, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących