Raport bieżący nr 17/2022


Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

29.04.2022

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2022 r. („ZWZ”) poniższych punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZ, polegającej na dodaniu punktów, które oznacza się jako 19 i 20. Jednocześnie dotychczasowy punkt 19 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 21. Brzmienie punktów 19, 20 i 21 zostało przedstawione poniżej:

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd informuje, że Minister Aktywów Państwowych przesłał projekty uchwał ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. oraz w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu. W uzasadnieniu wskazano, że proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie niektórych zapisów obowiązujących uchwał w związku ze zmianą stanu prawnego.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Informacja o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON, Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021”.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok 2021”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.”
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących