Raport bieżący nr 18/2022


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2022 r.

10.05.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON („Grupa TAURON”) za I kwartał 2022 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.:

Przychody ze sprzedaży: 9 813 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
1 955 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 864 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 186 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 895 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: (103) mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: 117 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 418 mln zł
Zysk brutto: 1 272 mln zł
Zysk netto: 901 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 610 mln zł
Dług netto na 31 marca 2022 r.: 11 320 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2022 r.: 2,6x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2022 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 14,26 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,73 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,88 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,54 TWh
Produkcja ciepła: 4,52 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,43 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,45 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,50 mln ton


Ponadto Emitent informuje, że w I kwartale 2022 r. dokonano sprzedaży posiadanej nadwyżki 1 717 000 uprawnień do emisji CO2, przy jednoczesnym zakupie tego wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR’23 z przeznaczeniem na cele umorzenia uprawnień za rok 2022. Nadwyżka uprawnień do emisji CO2 ponad potrzeby umorzenia za rok 2021 powstała w związku z awarią i postojem bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. W wyniku tej transakcji Emitent szacuje, że wynik Grupy TAURON z tytułu odsprzedaży przedmiotowych uprawnień wyniesie 405 mln zł (pozytywny wpływ na EBITDA segmentu Wytwarzanie za I kwartał br.).

Jednocześnie odkup wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR’23 po cenach wyższych niż średnia cena odsprzedanych uprawnień wpłynie na zwiększenie kosztów utworzenia przez Grupę TAURON rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych kwartałach 2022 roku. W konsekwencji powyższego Emitent ocenia, iż łączny wpływ wyżej opisanych działań na wynik EBITDA Grupy TAURON w 2022 r. nie będzie znaczący. Informacja o powyższym zdarzeniu została zamieszczona w nocie nr 60 w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TAURON za 2021 rok.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe i operacyjne mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany 25 maja 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących