Raport bieżący nr 20/2022


Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

24.05.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że obradujące 24 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 25 maja 2022 r. do składu Rady Nadzorczej Emitenta VI wspólnej kadencji Pana Marcina Chludzińskiego.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Marcin Chludziński

Od czerwca 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Od stycznia 2016 r. członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Od stycznia 2016 r. do czerwca 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Współtwórca i Prezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. (lata 2006 - 2015). Prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska w latach 2011 - 2015.

W latach 2012 - 2016 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. W latach 2015 - 2016 Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Pracował w charakterze wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelni Łazarskiego.

Pan Marcin Chludziński spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także ma rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Pan Marcin Chludziński nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marcin Chludziński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących