Raport bieżący nr 21/2022


Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

24.05.2022

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych 24 maja 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Emitent informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących