Raport bieżący nr 23/2022


Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

01.06.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 1 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza, Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) następującego punktu:

- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019 lub 2020 i w stosunku do których nie zostały podjęte przedmiotowe uchwały podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Ponadto Spółka informuje, że Minister Aktywów Państwowych przesłał projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem dotyczące proponowanego punktu porządku obrad, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących