Raport bieżący nr 25/2022


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

17.06.2022

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 401 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 lipca 2022 r. na godz. 12:00, w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących