Raport bieżący nr 27/2022


Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.

22.06.2022

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka", „TAURON”) informuje, że 22 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument pt. „Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.” („Strategia”).

Strategia jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku i w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności związanej z transformacją branży elektroenergetycznej oraz nowymi rozwiązaniami wspierającymi tę transformację. W procesie opracowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz i kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia („Grupa TAURON”) w okresie do 2030 r. z perspektywą osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę zrównoważonego rozwoju, który zapewni stabilność finansową Grupy TAURON oraz perspektywę wzrostu przy jednoczesnym uwzględnieniu zaangażowania i zarządzania działalnością w ramach ESG oraz wsparcia zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Podsumowanie Strategii:

Misja Grupy TAURON:
Dbamy o Klienta, troszczymy się o planetę, wybieramy Zielony Zwrot TAURONA.

Wizja Grupy TAURON:
TAURON – firma pierwszego wyboru.

Cel Główny Grupy TAURON:
Budowa wartości Grupy TAURON poprzez nowoczesne rozwiązania dla Klientów i klimatu przy utrzymaniu stabilności finansowej.

Mierniki realizacji Strategii:
- EBITDA 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r.
- utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie
- wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r.
- obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r.
- wdrożenie inteligentnego opomiarowania – 100% inteligentnych liczników do 2030 r.
- nowe przyłączenia odbiorców do sieci ciepłowniczej – ok. 450 MWt do 2030 r.
- utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta – wskaźnik FTR (First Time Resolution) > 90% w 2030 r.

Strategia oparta została na trzech priorytetach, których realizacja pozwoli na dalszy rozwój Grupy TAURON.

Priorytet 1 – Zrównoważona działalność – pozwoli na transformację w kierunku neutralności klimatycznej oraz obniżenie emisyjności i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Działania skoncentrowane będą na zwiększeniu mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej, w tym zaangażowaniu w rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz utrzymaniu wielkości mocy i poprawie efektywności energetyki wodnej, a także wyjściu z energetyki węglowej i działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego oraz transformacji ciepłownictwa w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Priorytet 2 – Wzrost w oparciu o największą bazę Klientów – pozwoli pozostać wiodącą na rynku krajowym grupą energetyczną w zakresie niezawodności dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta. Kluczowymi wyzwaniami będą: dekarbonizacja ciepłownictwa, zagwarantowanie niezawodności dostaw i jakości energii elektrycznej oraz ciepła, minimalizacja różnicy bilansowej energii elektrycznej i strat w przesyle ciepła, pozyskiwanie nowych klientów, wdrożenie inteligentnego opomiarowania, dalsza automatyzacja i cyfryzacja infrastruktury sieciowej, usługi elastyczności i likwidacja ograniczeń sieciowych, a także rozwój oferty produktowej, w tym oferowanie produktów o zrównoważonym wpływie na środowisko i poprawa jakości obsługi.

Priorytet 3 – Organizacja podążająca za zmianami – pozwoli na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej dzięki poprawie efektywności i sprawnej organizacji. Działania skoncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego, utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia, optymalizacji struktury Grupy TAURON oraz poprawie efektywności operacyjnej.

Strategia wskazuje również kierunki i cele w ramach obszarów ESG (ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego).

Szacuje się, że realizacja Strategii będzie wymagała poniesienia w latach 2022-2030 nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 48 mld złotych. Dwa główne kierunki inwestycji to dystrybucja energii elektrycznej (ok. 50%) i zwiększenie mocy w odnawialnych źródłach energii (ok. 35%). Osiągniecie wszystkich zakładanych w Strategii zamierzeń inwestycyjnych dotyczących źródeł energii pozwoli na dysponowanie w 2030 r. mocą zainstalowaną na poziomie 4,8 GW z ok. 80% udziałem źródeł odnawialnych, co pozwoli na obniżenie wskaźnika emisyjności z ok. 750 kgCO2/MWh w 2021 r. do poziomu poniżej 160 kgCO2/MWh w 2030 r.

W ramach Strategii przyjęta została również polityka dywidendowa zakładająca w perspektywie długoterminowej wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. W horyzoncie Strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na wysoki poziom planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, polityka dywidendowa zakłada, iż Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy, o ile w ocenie Zarządu takie zatrzymanie środków w Grupie TAURON przyczyni się do wzrostu wartości jej aktywów. Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy będzie podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu rekomendacji Zarządu, który przy określaniu rekomendowanego poziomu dywidendy będzie brał pod uwagę okoliczności określone w polityce dywidendowej.

Prezentacja zawierająca szczegółowe informacje na temat przyjętej Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących