Raport bieżący nr 31/2022


Rejestracja zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.

19.07.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z 13 lipca 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 19 lipca 2022 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z dnia 18 lipca 2022 r. o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. („Statut”) uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2022 r.

Treść zmienionych postanowień Statutu została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących