Raport bieżący nr 32/2022


Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.

29.07.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z 19 lipca 2022 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. („Statut”), TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 29 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lipca 2022 r. i wpisane przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lipca 2022 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących