Raport bieżący nr 33/2022


Aktualizacja informacji dotyczacej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji

05.08.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2021 z 2 grudnia 2021 r. w sprawie zawarcia ugody i aneksów do umowy TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”, spółka zależna od Emitenta), spółka RAFAKO S.A., Mostostal Warszawa S. A. oraz E003B7 sp. z o.o. (spółka zależna RAFAKO S.A.) w dniu 5 sierpnia 2022 r. podpisały umowę mediacyjną, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Zamiar przeprowadzenia mediacji spowodowany jest koniecznością zmiany warunków ugody zawartej 2 grudnia 2021 r., w szczególności dotyczących okresu przejściowego (tj. okresu, w którym realizowane są prace optymalizacyjne i strojeniowe, w tym testy, próby i pomiary) dla bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, który pierwotnie miał się zakończyć do 30 października 2022 r.

Kwestia sporna, która zaistniała pomiędzy stronami na obecnym, końcowym etapie realizacji kontraktu, dotyczy ustalenia przyczyn, które spowodowały opóźnienia w realizacji harmonogramu prac prowadzonych na bloku 910 MW w Jaworznie oraz skutków wynikających z zaistniałej sytuacji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących