Raport bieżący nr 34/2022


Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

12.08.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze skutkiem na koniec dnia 12 sierpnia 2022 r. następujących Członków Zarządu Emitenta VI wspólnej kadencji, tj.:
1. Pana Artura Michałowskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
2. Pana Jerzego Topolskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących