Raport bieżący nr 36/2022


Wyniki szacunkowe Grupy TAURON za II kwartał i I półrocze 2022 r. oraz zdarzenie jednorazowe istotnie wpływające na wynik II kwartału i I półrocza 2022 r.

17.08.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 17 sierpnia 2022 r. zakończył prace w zakresie szacowania wstępnych wyników Grupy TAURON za II kwartał i I półrocze 2022 r. Emitent wskazuje, iż w trakcie szacowania wstępnych wyników Grupy TAURON zidentyfikował potrzebę zawiązania – w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2022 r. – rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie Wytwarzanie w wysokości oszacowanej w dniu dzisiejszym na 943 mln zł („Rezerwa”). Szczegółowe przesłanki utworzenia Rezerwy zostały opisane w dalszej części niniejszego raportu.

Poniżej Emitent prezentuje wstępne wyniki finansowe Grupy TAURON za II kwartał i I półrocze 2022 r., uwzględniające fakt zawiązania Rezerwy.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I półrocze 2022 r.

Przychody ze sprzedaży: 18 124 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 351 mln zł,
w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 709 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 296 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (30) mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 41 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: 324 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 166 mln zł
Zysk brutto: 862 mln zł
Zysk netto: 629 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 481 mln zł
Dług netto na 30 czerwca 2022 r.: 10 262 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2022 r.: 2,9x

(b) II kwartał 2022 r.

Przychody ze sprzedaży: 8 311 mln zł
EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 396 mln zł,
w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 845 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 110 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (925) mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 144 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: 207 mln zł

EBIT (strata operacyjna): (252) mln zł
Strata brutto: (410) mln zł
Strata netto: (272) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 871 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I półrocze 2022 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 27,46 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 26,47 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,80 TWh, w tym z OZE: 0,92 TWh
Produkcja ciepła: 6,20 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 15,96 TWh
Produkcja węgla handlowego: 2,71 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 2,77 mln ton

(b) II kwartał 2022 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,20 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,74 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,92 TWh, w tym z OZE: 0,38 TWh
Produkcja ciepła: 1,68 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,53 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,25 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,27 mln ton

Przyczyną utworzenia Rezerwy, o której mowa na wstępie raportu jest fakt, iż TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka z segmentu Wytwarzanie) w II półroczu 2022 r. będzie pozostawała stroną umów na sprzedaż energii elektrycznej na rynku terminowym, przy czym koszty związane z realizacją tych umów są wyższe niż korzyści z nich wynikające. Wysokość Rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej.

Ponadto Emitent informuje, że w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 r. występuje zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmencie Wydobycie w wysokości 84 mln zł („Odpis”). Wartość Odpisu nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2022 r., którego termin publikacji zaplanowano na 7 września 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących