Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

27.08.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 13 sierpnia 2022 r., dotyczącego prac dodatkowych na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”) i związanego z tym planowanego postoju Bloku do dnia 29 sierpnia 2022 r., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, przewidywany termin postoju Bloku wydłuży się o 5 dni.

W związku z powyższym Emitent szacuje, że na skutek postoju Bloku od 6 sierpnia do 2 września 2022 r. (do godz. 23:00) marża pierwszego stopnia generowana przez Blok będzie niższa o ok. 285 mln zł. Różnica w stosunku do poprzedniego oszacowania, opublikowanego w raporcie bieżącym nr 35/2022, wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej, po których dokonywane są odkupy energii na potrzeby Bloku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących