Raport bieżący nr 38/2022


Powołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

05.09.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 5 września 2022 r. powołała następujące osoby do składu Zarządu Emitenta VI wspólnej kadencji:

1. Pana Tomasza Szczegielniaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu z dniem 6 września 2022 r.,
2. Pana Bogusława Rybackiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem z dniem 9 września 2022 r.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych Członkach Zarządu w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Tomasz Szczegielniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów Executive Master of Business Administration organizowanych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie/ Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.

Od sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w ENEA S.A.

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, będąc również członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od lipca do listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie był również sekretarzem Rady Ministrów, zastępcą przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Pracował w Kancelarii Prezydenta RP oraz na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, Kancelarii Sejmu RP oraz Urzędzie Patentowym RP.

Pan Tomasz Szczegielniak zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Enea Trading Sp. z o.o., Grupa Azoty ZAK S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Szczegielniak nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Szczegielniak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bogusław Rybacki – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także szereg studiów podyplomowych z zakresu:
- zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
- ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
- zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim,
- oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
- elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej.

Od lipca 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
W dniu 5 września 2022 r. Emitent powziął informację o złożeniu przez Pana Bogusława Rybackiego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A. z upływem dnia 8 września 2022 r.

Od 1982 r. do 2020 r. był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, między innymi: Dyrektora Elektrociepłowni Czechnica, Dyrektora Handlu i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych.

W 2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TermHydral sp. z o.o. – spółki zależnej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Rybacki nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Rybacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących