Otrzymanie oferty nabycia akcji TAURON Wydobycie S.A.

13.09.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z 15 września 2021 r. w sprawie zawarcia ze Skarbem Państwa listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego nabycia akcji w spółce TAURON Wydobycie S.A., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 13 września 2022 r. otrzymał ofertę Skarbu Państwa („Oferta”), reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, dotyczącą nabycia przez Skarb Państwa 36 051 078 akcji TAURON Wydobycie S.A. (spółka zależna od Emitenta), stanowiących 100 proc. udziału w kapitale zakładowym TAURON Wydobycie S.A., za łączną cenę 1 zł.

Równocześnie Minister Aktywów Państwowych poinformował, iż posiada pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”), w którym stwierdzono, że nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie przedmiotowej transakcji.

Emitent informuje, iż w najbliższym czasie rozpatrzy otrzymaną Ofertę i poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o podjęciu decyzji w tej sprawie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących