Raport bieżący nr 40/2022


Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A.

12.10.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z 15 września 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 39/2022 z 13 września 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „TAURON”) informuje, że Zarząd Emitenta w dniu 12 października 2022 r. postanowił o warunkowym zbyciu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. („TWD”) stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego TWD za łączną cenę 1 zł („Transakcja”).

Transakcja zostanie przeprowadzona na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji TWD („Umowa warunkowa”), która zostanie zawarta po uzgodnieniu jej treści oraz po uzyskaniu przez Emitenta wszystkich wymaganych zgód. O zawarciu Umowy warunkowej i o szczegółowych warunkach Transakcji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Warunkiem Transakcji jest całkowite oddłużenie TWD przed sprzedażą akcji TWD na rzecz Skarbu Państwa. Wartość bilansowa netto wierzytelności przysługujących Emitentowi od TWD z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi 0 zł.

W uzasadnieniu podjętej decyzji Emitent wskazuje, iż cena nabycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji TWD stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego TWD, tj. 1 zł, została ustalona przez strony Transakcji w następstwie wyceny akcji TWD przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wycena opiera się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049. Emitent wskazuje, że wartość bilansowa netto posiadanych przez TAURON akcji TWD wynosi 0 zł.

Ponadto Emitent podkreśla, iż od kilku lat następuje zaostrzanie polityk instytucji finansowych oraz inwestorów rynku finansowego w zakresie finansowania podmiotów wykorzystujących w swojej działalności biznesowej aktywa węglowe. Z tego względu, część tych instytucji odmawia finansowania Emitenta z uwagi na posiadanie w strukturach jego Grupy Kapitałowej aktywów węglowych lub ogranicza możliwość finansowania poprzez zakaz przeznaczania pożyczonych środków na jakiekolwiek finansowanie takich aktywów. W rezultacie – w opinii Emitenta – zakładane zbycie na rzecz Skarbu Państwa spółki TAURON Wydobycie pozwoli na zwiększenie możliwości w zakresie poszerzenia bazy inwestorów w celu pozyskiwania środków na realizację inwestycji w Grupie TAURON, a tym samym ułatwi realizację celów strategicznych zawartych w strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących