Raport bieżący nr 42/2022


Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa

21.10.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z 15 września 2021 r., raportu bieżącego nr 39/2022 z 13 września 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 40/2022 z 12 października 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „TAURON”) informuje, że w dniu 21 października 2022 r. pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych została zawarta warunkowa umowa sprzedaży („Umowa”) akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. („TWD”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji TWD stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego TWD za łączną cenę 1 zł („Transakcja”).

Emitent wskazuje, że wartość bilansowa netto posiadanych przez TAURON akcji TWD oraz wartość bilansowa netto pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz TWD wynoszą 0 zł.

Do Transakcji dojdzie nie wcześniej niż w dniu 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem spełnienia się łącznie następujących warunków zawieszających:
(i) niewykonanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) prawa pierwokupu akcji TWD przysługującego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie określonym w art. 3a ust. 4 tej ustawy,
(ii) podwyższenie kapitału zakładowego TWD, które zostanie dokonane przez Emitenta w celu spłaty zadłużenia TWD wobec Emitenta.

Emitent poinformuje w trybie raportu bieżącego po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających i wejściu Umowy w życie lub o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy, w tym w szczególności o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących