Raport bieżący nr 43/2022


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2022 r. i III kwartał 2022 r.

08.11.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia („Grupa TAURON”) za 9 miesięcy 2022 r. i III kwartał 2022 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 9 miesięcy 2022 r.

Przychody ze sprzedaży: 26 810 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 846 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 349 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 382 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (668) mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 509 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: 271 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 125 mln zł
Ujemne różnice kursowe, głównie od zadłużenia denominowanego w euro: (237) mln zł
Zysk brutto: 648 mln zł
Zysk netto: 397 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 599 mln zł
Dług netto na 30 września 2022 r.: 10 968 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2022 r.: 3,3x

(b) III kwartał 2022 r.

Przychody ze sprzedaży: 8 686 mln zł
EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 495 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 640 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 86 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (638) mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 468 mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (53) mln zł

EBIT (strata operacyjna): (41) mln zł
Ujemne różnice kursowe, głównie od zadłużenia denominowanego w euro: (154) mln zł
Strata brutto: (214) mln zł
Strata netto: (232) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 118 mln zł


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 9 miesięcy 2022 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 40,31 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 38,81 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 11,10 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 1,20 TWh
Produkcja ciepła: 6,91 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 23,08 TWh
Produkcja węgla handlowego: 3,40 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 3,47 mln ton

(b) III kwartał 2022 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,85 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,35 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,30 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,28 TWh
Produkcja ciepła: 0,71 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,12 TWh
Produkcja węgla handlowego: 0,70 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 0,70 mln ton

Emitent informuje, iż znaczący wpływ na wyniki finansowe segmentu Wytwarzanie w III kwartale 2022 r. miał postój bloku 910 MW w Jaworznie („Blok”) w okresie 6 sierpnia - 2 września 2022 r. Postój Bloku spowodował konieczność dokonania odkupu energii elektrycznej na rynku giełdowym (spot) na potrzeby realizacji zawartych kontraktów przez Grupę TAURON i przyczynił się do istotnego obniżenia marży pierwszego stopnia generowanej przez Blok, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 35/2022 oraz 37/2022.

Emitent zastrzega, iż przedstawione powyżej wyniki finansowe i operacyjne mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany 23 listopada 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących