Raport bieżący nr 44/2022


Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

17.11.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z 19 marca 2015 r. w sprawie wypowiedzenia umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „PEPKH”) oraz raportu bieżącego nr 26/2019 z 25 lipca 2019 r. w sprawie wyroku częściowego i wstępnego w postępowaniu wytoczonym przeciwko PEPKH przez Amon sp. z o.o., informuje, że w wyniku rozpoznania w dniu 14 listopada 2022 r. apelacji PEPKH od wyżej wskazanego wyroku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku („Sąd Apelacyjny”) w dniu 17 listopada 2022 r. ogłosił wyrok, w którym oddalił apelację PEPKH.

Wyrok Sądu Apelacyjnego, a w konsekwencji wskazany wyżej wyrok wstępny i częściowy są prawomocne, jednakże istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej.

Wyroki te nie zasądzają od PEPKH żadnego odszkodowania na rzecz powoda, tj. Amon sp. z o.o. PEPKH nie zgadza się w całości z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego, a także rozstrzygnięciami Sądu I instancji. PEPKH niezwłocznie wystąpi do Sądu Apelacyjnego o doręczenie wyroku Sądu II Instancji wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przystąpi do jego analizy celem możliwie szybkiego zaskarżenia i podjęcia wszelkich innych przysługujących jej środków prawnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących