Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

30.11.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. otrzymał oświadczenie Pana Marcina Chludzińskiego o rezygnacji z dniem 30 listopada 2022 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Marcin Chludziński nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących